Algemene voorwaarden

1. Identiteit

Wij zijn Publiciteitsbureau Leeuwenbergh.
Bezoekadres: Hoofdstraat 172, 2171 BM Sassenheim
Postadres: Postbus 139, 2170 AC Sassenheim
Contact: info@leeuwenbergh.net
Telefoon: 0252-22 75 05
Kvk-nummer: 52729087
BTW-identificatienummer: NL002062217 B03

2. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  • Publiciteitsbureau Leeuwenbergh, hierna te noemen Leeuwenbergh.
  • Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Leeuwenbergh aangaat.
  • Partijen: samenvoeging van Leeuwenbergh en klant.
  • Overeenkomst: iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Leeuwenbergh en klant.
  • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

3. Algemeen

a. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Leeuwenbergh en klant waarop Leeuwenbergh deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Leeuwenbergh, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

c. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Prijs, aanbiedingen en offertes

a. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw, tenzij anders aangegeven.

b. Leeuwenbergh is gerechtigd tot verhoging van de prijs indien deze het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

c. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd, en Leeuwenbergh is slechts gebonden aan deze prijzen:

  • gedurende de wettelijke betalingstermijn, tenzij anders is overeengekomen.
  • binnen termen van redelijkheid en billijkheid. Behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

d. Alle offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Leeuwenbergh om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

e. Leeuwenbergh is slechts gebonden aan offertes indien de aanvaarding hiervan door klant, schriftelijk of per e-mail, binnen 30 dagen geschiedt.

f. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

g. Leeuwenbergh kan niet aan prijzen, aanbiedingen en offertes worden gehouden indien klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

h.Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Leeuwenbergh daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leeuwenbergh anders aangeeft.

5. Totstandkoming van de overeenkomst

a. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

b. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Leeuwenbergh onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Leeuwenbergh is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

c. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Leeuwenbergh passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Leeuwenbergh daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

d. Leeuwenbergh kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Leeuwenbergh op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

e. Betaling van overeengekomen bedrag.

6. Herroepingsrecht

a. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 7 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Leeuwenbergh mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

b. De in lid a. genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Leeuwenbergh mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

7. Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

a. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

b. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid a.

8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

a. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail of op andere ondubbelzinnige wijze aan Leeuwenbergh.

b. Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid a. bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Leeuwenbergh. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

c. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.

d. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

e. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

f. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

9. Verplichtingen van Leeuwenbergh bij herroeping

a. Als Leeuwenbergh de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

b. Leeuwenbergh vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 7 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij Leeuwenbergh aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

c. Leeuwenbergh gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

d. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

10. Levering en uitvoering

a. Orders geplaatst door de klant worden verwerkt na ontvangst van de betaling, tenzij anders is overeengekomen.

b. Leeuwenbergh zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

c. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Leeuwenbergh kenbaar heeft gemaakt.

d. Indien Leeuwenbergh een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient klant Leeuwenbergh schriftelijk in gebreke te stellen alvorens over te gaan tot het nemen van andere maatregelen.

11. Betaling

a. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

b. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Leeuwenbergh te melden.

c. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Leeuwenbergh is gewezen op de te late betaling en Leeuwenbergh de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Leeuwenbergh gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

12. Klachtenregeling

a. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Leeuwenbergh.

b. Bij Leeuwenbergh ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Leeuwenbergh binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

c. De klant dient Leeuwenbergh in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

13. Aansprakelijkheid

a. Indien door Leeuwenbergh geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Leeuwenbergh jegens klant beperkt tot de aan klant voor die zaken berekende koopprijs.

b. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Leeuwenbergh beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

c. Onverminderd het bovenstaande is Leeuwenbergh niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van klant.

d. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leeuwenbergh.

14. Overmacht

a. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leeuwenbergh geen invloed kan uitoefenen, waardoor Leeuwenbergh niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

c. Leeuwenbergh heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Leeuwenbergh zijn verbintenis had moeten nakomen.

d. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

e. Voor zover Leeuwenbergh ten tijde van het intreden van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leeuwenbergh gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

15. Geschillen

a. Op overeenkomsten tussen Leeuwenbergh en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Download de algemene voorwaarden (PDF)